Bloque libertario en la manifestación en Ascó (Tarragona) contra el Cementerio Nuclear

Clamor contra el cementerio nuclear en Ascó

El pasado domingo 7 de noviembre las calles de Ascó (Ribera d’Ebre, Tarragona) se llenaron de un nuevo clamor popular contra la instalación de un cementerio nuclear en esta localidad, un proyecto que promueve el Estado y el lobby que monopoliza el negocio de la energía en España. La CNT-AIT y otros compañeros libertarios formamos un bloque rojinegro y se repartió un comunicado. Más allá de las falsas cortinas de humo en época electoral debidas a los intereses políticos, está claro que el lugar escogido por el Gobierno para ubicar un cementerio nuclear es Ascó. Y de una forma igualmente clara lo rechazamos los que habitamos en Ascó, las tierras del bajo Ebro y Tarragona.

Desde la CNT-AIT de Tarragona hemos participado activamente desde el inicio de las protestas porque consideramos que el cementerio nuclear proyectado en Ascó para almacenar los residuos radioactivos de alta actividad generados por todas las centrales nucleares del estado, si se construyera, significaría una condena a muerte definitiva para nuestras tierras. Además de la peligrosidad de una instalación de este tipo, supondría albergar materiales que son radioactivos durante centenares de miles de años. Su elevado potencial tóxico es una grave amenaza para la salud pública y el medio. Además, un cementerio nuclear comportaría seguir apostando por una energía insostenible, cara, altamente peligrosa y nociva para la salud y el medio. Ascó y las tierras de Tarragona y el Ebro ya están pagando el precio de la mayor concentración nuclear de Europa. El aumento de las enfermedades producidas por la radioactividad en nuestra región ya es público, científicamente probado, y conocido por todo el mundo. ¡Las nucleares ya han causado demasiados muertos en nuestras familias!

Por este motivo exigimos la retirada del proyecto de construir un cementerio estatal de residuos nucleares y el desmantelamiento de les centrales nucleares. Ni en Ascó, ni en ningún otro lugar. ¡No al cementerio nuclear!

CNT-AIT de Tarragona

 

----------------------------------

 

Clam contra el cementiri nuclear a Ascó

 

El passat diumenge 7 de novembre els carrers d’Ascó (Ribera d’Ebre, Tarragona) es van omplir d’un nou clam popular contra la instal·lació d’un cementiri nuclear a aquesta localitat, un projecte que promou l’Estat i el lobby que monopolitza el negoci de l’energia a Espanya. La CNT-AIT i altres companys llibertaris vam formar un bloc roig-i-negre i es repartí un comunicat. Més enllà de les falses cortines de fum en època electoral degudes als interessos polítics, és clar que el lloc triat pel Govern per ubicar un cementiri nuclear és Ascó. I tan clar ho rebutgem els que habitem a Ascó, les terres de l’Ebre i Tarragona.

 

Des de la CNT-AIT de Tarragona hem participat activament des de l’inici de les protestes perquè considerem que el cementiri nuclear projectat a Ascó per emmagatzemar els residus radioactius d’alta activitat generats per totes les centrals nuclears de l’estat, de construir-se, significaria una condemna de mort definitiva per les nostres terres. A més de la perillositat d’una instal·lació d’aquest tipus, suposaria albergar materials que són radioactius durant centenars de milers d’anys. El seu elevat potencial tòxic és una greu amenaça per la salut pública i el medi. A més, un cementiri nuclear comportaria seguir apostant per una energia insostenible, cara, altament perillosa i nociva per la salut i el medi. Ascó i les terres de Tarragona i l’Ebre ja estan pagant el preu de la major concentració nuclear d’Europa. L’augment de les malalties produïdes per la radioactivitat a les nostres contrades és ja públic, científicament provat, i conegut per tothom. Les nuclears ja han causat prous morts a les nostres famílies!

 

Per aquest motiu exigim la retirada del projecte de construir un cementiri estatal de residus nuclears i el desmantellament de les centrals nuclears. Ni a Ascó, ni enlloc. No al cementiri nuclear!

 

CNT-AIT de Tarragona

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT DE LA CNT TARRAGONA REPARTIT A LA MANIFESTACIÓ:

 

                SORTIM DE L’ERA NUCLEAR

            LA CNT PROPOSA UNA ALTERNATIVA

 

L’Estat s’ha proposat perpetuar l’era de les energies contaminants. A més de fomentar la continuïtat d’antigues i perilloses centrals nuclears com Ascó I i Ascó II (on cada cop es produeixen fuites i accidents més greus), el nou “Pla de l’Energia” impulsat per la Generalitat i les actuals línees polítiques de l’Estat recolzen també un model de societat basat en les energies brutes, en el malversament de fons i recursos i en l’absència d’una planificació energètica racional. A més a més, ens imposen noves centrals tèrmiques, un desplegament massiu de macrocentrals eòliques, nombrosos projectes de línees elèctriques d’alta tensió i de Molt Alta Tensió (M.A.T.), i pretenen imposar-nos un cementiri de residus nuclears. Un cop més, la classe política incompleix les seves promeses electorals. On queden, per exemple, les propostes de tancar les nuclears?

 

El capitalisme mai permetrà un veritable replantejament del problema de l’energia, doncs es basa en un sistema nuclearitzat en el qual la producció i la distribució/venda de l’electricitat estan centralitzats en unes poques mans, enlloc de ser gestionats pels propis usuari*s. Per tant, una nova cultura de l’energia només pot ser viable si alhora qüestionem el sistema econòmic que la controla tan irracionalment.

 

El cementiri nuclear projectat a Ascó per emmagatzemar els residus radioactius d’alta activitat generats per totes les centrals nuclears de l’estat, de construir-se, significaria una condemna de mort definitiva per les nostres terres. A més de la perillositat d’una instal·lació d’aquest tipus, suposaria albergar materials que són radioactius durant centenars de milers d’anys. El seu elevat potencial tòxic és una greu amenaça per la salut pública i el medi. A més, un cementiri nuclear comportaria seguir apostant per una energia insostenible, cara, altament perillosa i nociva per la salut i el medi. Ascó i les terres de Tarragona i l’Ebre ja estan pagant el preu de la major concentració nuclear d’Europa. L’augment de les malalties produïdes per la radioactivitat a les nostres contrades és ja públic, científicament provat, i conegut per tothom. Les nuclears ja han causat prous morts a les nostres famílies!

 

També cal recordar que el govern no només ens aboca als perills nuclears i a models caducs de generació i transport de l’energia, ara ens vol imposar també un assalt massiu i destructor de les nostres serres i colls. Les macrocentrals eòliques no són cap alternativa. Els mateixos gegants de les energies brutes (tèrmica, hidroelèctrica i nuclear) en són els promotors o futurs explotadors. A més, l’establiment d’aerogeneradors no ha significat en cap cas el tancament d’una nuclear, ni tan sols l’inici d’un pla de desmantellament nuclear. Les conseqüències negatives de les línees d’alta tensió i de les centrals eòliques sobre l’entorn i la salut són múltiples. A més a més, són la causa habitual de centenars d’incendis forestals. Una raó de pes per oposar-se tant als aerogeneradors com a les xarxes d’alta i molt alta tensió són els perillosos camps electromagnètics que creen. La ionació generada per aquesta activitat està associada a l’aparició de malalties com la leucèmia i altres tipus de càncers.

 

La veritable alternativa es troba en l’estalvi i la racionalització del consum energètic. Fonts d’energia verdes com l’eòlica només ho són si s’apliquen en benefici de tothom. Els molins de vent de petita escala, adaptats a les necessitats reals i basades en un estudi energètic, són eines realment netes, respectuoses amb el medi i la salut del*s seu*s habitants. A més, permeten l’autogestió del propi consum, alliberant el poble de la dependència vers els monopolis elèctrics.

 

Hi ha moltes alternatives serioses per la producció i el transport de l’energia, més eficients, saludables, barates i ecològiques. En qualsevol cas, una alternativa viable s’hauria de fonamentar en un sistema energètic diversificat, basat en convertidors múltiples, de petita escala i adaptats a usos concrets per tal de satisfer necessitats reals. D’aquesta forma, a més de fomentar l’estalvi, es possibilitaria una planificació racional basada en l’interès social i no en el benefici d’uns pocs especuladors. Tothom ha de ser responsable i sobirà d’un bé col·lectiu com és l’energia.

 

Cal exigir la retirada del projecte de construir un cementiri estatal de residus nuclears, el desmantellament de les centrals nuclears i l’aturada de tots els caducs projectes actuals de producció i transport d’energia. És necessari i urgent un canvi radical en les nostres formes de produir i consumir, un canvi social que ens permeti integrar-nos de nou en el medi natural -del qual formem part-, respectant totes les seves parts, i cobrir les necessitats de tots els éssers amb salut i llibertat.

 

NI A ASCÓ, NI ENLLOC.   NO AL CEMENTIRI NUCLEAR!

 

CNT-AIT de Tarragona